Aktualno
Navodila in opozorila medobčinskega inšpektorata
Navodila in opozorila medobčinskega inšpektorata

V nadaljevanu objavljamo nekaj obvestil, ki se trenutno aktualne. Vsa področja sodijo v pristojnost medobčinskega inšpektorata.

 

Polje preglednosti ob občinskih cestah
Odlok o občinskih cestah  ureja polje preglednosti. Pravi, da morajo lastniki oz.uporabniki zemljišč ob občinski cesti ali pločniku redno porezati veje dreves, žive meje, trte ali druge visoke nasade ali poljščine tako, da ne segajo na občinsko cesto ali pločnik in ne poslabšujejo ali onemogočajo preglednosti ali drugače ovirajo ali ogrožajo promet.

Globa za fizične osebe za navedeni prekršek je 1.000 EUR.Varovalni pas ob cestah
Odlok o občinskih cestah govori o varovalnem pasu ob občinski cesti, v katerem je raba prostora omejena, tako da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej. 
Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pristojne občinske uprave za ceste.
Pristojna služba občinske uprave za ceste izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa na njej ter varovanja njenega videza.    
Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem občinske uprave, ki velja največ eno leto.
Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na vsako stran občinske ceste širok pri lokalni cesti 4 m, pri javni poti 2 m in pri javni poti za kolesarje 2 m.
Določbe rega člena se ne uporabljajo za območja, urejena s prostorskimi izvedbenimi akti občine.
Za kršitve Odloka o občinskih cestah je predvidena globa 1.000 EUR za fizične osebe in 4.000 EUR za pravne osebe.


Obveznost priklopa na kanalizacijsko omrežje
Na območju, kjer je izgrajena, se gradi, obnavlja ali rekonstruira javna kanalizacija, je priključitev objekta na javno kanalizacijo obvezna in dovoljena le na podlagi izdanega soglasja za priključitev. Priključitev na javno kanalizacijo se mora pod nadzorom izvajalca opraviti v roku štirih mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi (določilo 16.člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Beltinci.)


Oskrba s pitno vodo
Na območju občine ni dovoljena oskrba s pitno vodo z lastno oskrbo oz. iz lastnega vodovodnega vira. Na javni vodovod  mora biti priključena vsaka stavba ali gradbeni inženirski objekt posebej, zanje pa mora biti zagotovljeno merjenje porabe pitne vode z obračunskim vodomerom (Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Beltinci).

 E-novice

Želite prejemati E-novice in obvestila KS Melinci ?

Utrinki iz galerije fotografij