MELINCI
Šola in vrtec
Šola in vrtec
Šola in vrtec

Na Melincih danes deluje enota vrtca Beltinci, ki nosi ime po značilnosti kraja CIGELČEK. Vrtec sobiva z oddelkom podružnice OŠ Beltinci v obnovljeni stavbi, otrokom je na voljo tudi pokrita terasa. Asfaltno dvorišče in veliko travnato igrišče nudi obilo prostora za gibanje. V enoti sta dva oddelka; kombinirani oddelek 1-4 let in oddelek 2. starostnega obdobja 3-6 let. Vzgojiteljice in otroci sodelujejo na proslavah, ki jih pripravljamo na vasi, njihovi nastopi pa so vselej prikupni in toplo sprejeti.

Podružnična šola Melinci deluje pod okriljem matične OŠ Beltinci. Od šolskega leta 1995/96 je zaradi vedno manjšega števila otrok le en kombinirani oddelek (1. in 2. razred), v šolskem letu 2014/15 pa je pouk obiskovalo 5 učencev drugega razreda.

V šolskem letu 2014/15 je bil za podružnično šolo prav poseben dan 12. september 2014, ko se je na šolskem dvorišču odvijala proslava ob 100 – letnici šole. S pesmijo STOJI UČILNA ZIDANA so nastopajoči obudili spomin na vse, ki so obiskovali šolo, na učitelje, ki so v njej poučevali in na ostalo osebje.

V nadaljevanju navajam zapis učiteljice Andrejke Bojnec, vodje podružnice Melinci:

»Bog daj, da tradicija ne bi zamrla, saj je šola za kraj blagoslov. Tudi zaradi šole na Melincih pod okriljem Matere Božje je kraj dal naši domovini največ duhovnikov. Vendar ceniti to, kar imamo, znamo velikokrat šele takrat, ko izgubimo. Storimo vse, kar je v naši moči, da bo lepo obnovljena UČILNA ZIDANA živela tudi v naslednjem stoletju!«

 

Zaradi premajhnega vpisa otrok v podružnično šolo na Melincih, ostajajo vrata učilnice v šolskem letu 2015/16 zaprta. Otroci bodo obiskovali pouk na OŠ Beltinci. V kolikor bo v naslednjem letu vpisano zadostno število otrok, sta občina in šola pripravljeni ponovno organizirati pouk.

 

KRATEK PREGLED ZGODOVINE ŠOLSTVA NA MELINCIH

Pregled je povzet iz zapisa Melinci-kronika vasi, gospoda Naceta Duha.

Leta 1855 so krajani Ižakovcev, Dokležovja in Melincev na lastno pobudo zgradili katoliško ljudsko šolo. Leta 1882 je šola postala dvooddelčna. Prva leta obstoja šole so poučevali v slovenskem jeziku, od leta 1892 dalje pa je madžarščina obveljala kot učni jezik v obeh oddelkih. Med prvo svetovno vojno je bil pouk skrajšan. V času druge svetovne vojne so Madžari v šolo spet uvedli madžarski jezik, deloma so govorili in učili tudi v prekmurščini.

Šola na Melincih je bila ustanovljena leta 1893. Pred tem so učenci iz Melincev obiskovali šolo v Ižakovcih, kjer so se učili v prekmurščini. Na Melincih so poučevali v madžarskem jeziku. Šele leta 1920 je bil organiziran pouk v slovenskem jeziku. Pouk je potekal v dveh zasebnih hišah.

Leta 1914 je bila zgrajena nova šola. Leta 1927 je šola postala trioddelčna, v letu 1937 pa je postala štirioddelčna. Pred drugo svetovno vojno je bilo v šolo vpisanih 108 dečkov in 112 deklic. Poučevali so štirje učitelji. Med vojno se je poučevalo v madžarščini, zadnji dve leti pa 6 ur tedensko v domačem, prekmurskem narečju.

Po vojni je bilo vpisanih 220 otrok . Primanjkovalo je veliko učil.

V šolskem letu 1946/47 se je Osnovna šola Melinci upravno združila z OŠ Ižakovci. Za upravitelja je bil imenovan Sreš Martin. Na obeh šolah je bilo 8 oddelkov (4 v Ižakovcih in 4 na Melincih). Pouk je potekal v dveh učilnicah – dopoldne in popoldne.

Leta 1956 se je ponovno ustanovilo šolsko upraviteljstvo na Melincih. Upravitelj je postal Milan Horvat. Leta 1958 so začeli popravljati šolsko stavbo. Isto leto je bil podan predlog, da bi se naj Dokležovje, Ižakovci in Melinci združili in v Ižakovcih zgradili novo šolo, v katero bi naj hodili otroci omenjenih treh vasi. Prebivalci Melincev so bili proti. Tudi drugi predlog, da bi se naj združili z Gornjo Bistrico, so zavrnili.

V šol letu 1959/60 so uvedli »peti razred« in uredili mlečno kuhinjo ter skladišče. Istega leta je bil uveden tudi prvi tuji jezik – »nemščina«. Ustanovljena je bila tudi šolska zadruga.

Januarja 1962 je bilo šolsko upraviteljstvo na Melincih ukinjeno. Melinci so postali podružnica centralne osnovne šole v Beltincih. Na šoli so ostali učenci od prvega do četrtega razreda.
Dne 29.11.1985 je bila otvoritev »vaškega vrtca« in prenovljena podružnična šola na Melincih. Vpisanih je bilo 18 otrok.

Leta 1990 je bil podan predlog za ukinitev podružnične šole na Melincih. Zaradi vedno manjšega števila otrok, je pouk potekal le v dveh kombiniranih oddelkih.

Leta 1992 so se učenci tretjega in četrtega razreda prešolali na centralno šolo v Beltince.

Od leta 1995/96 je na šoli le en kombinirani oddelek. Število učencev je okrog 20.

Z uvedbo devetletke je v razredu poleg učitelja še vzgojitelj. Učenci na Melincih imajo tudi podaljšano bivanje.

MELINCI
Utrinki iz galerije fotografij